Czy pracodawca może zmniejszyć etat z powodu koronawirusa?

Pracodawca obniżył Twój etat z powodu spadku zamówień i konieczności cięcia kosztów w sytuacji pandemii ? Dowiedz się jakie masz prawa w tej sytuacji i co możesz zrobić.

Kryzys gospodarczy, który przyniosła ze sobą pandemia COVID-19, niestety wiele firm zmusił do drastycznych działań. Zwolnienie pracowników jest jednak ostateczną opcją, dlatego wielu pracodawców, aby utrzymać zasoby ludzkie w firmie, decyduje się na inne rozwiązania. Wśród nich znajduje się obniżenie etatu pracownikom lub objęcie ich przestojem ekonomicznym, aby oszczędzić na wynagrodzeniach, które stanowią znaczną część budżetu jakim dysponuje organizacja.

Rządowa tarcza antykryzysowa reguluje kwestię obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Przede wszystkim, pracodawca nie może zmienić wymiaru czasu pracy lub objąć pracowników przestojem ekonomicznym bez wcześniejszych ustaleń z przedstawicielem pracowników – związkami zawodowymi lub w przypadku gdy organizacja związkowa nie działa w organizacji, przedstawicielem pracowników. Oznacza, to że indywidualna zgoda każdego z pracowników nie jest wymagana. Warunki i tryb wykonywania pracy  w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy lub okres obowiązywania przestoju ekonomicznego ustalone muszą być w porozumieniu, którego kopia winna zostać przekazana w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia do właściwego okręgowego inspektora pracy.

Jak zauważa Katarzyna Marczewska – specjalistka ds. kadr i płac z Agencji zatrudnienia HR SIGMA – ważne, aby dopilnować czasu obowiązywania porozumienia. Pracodawca ma możliwość pozyskania od Państwa dofinansowania do wynagrodzeń pracowników w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy lub wprowadzeniem przestoju ekonomicznego na okres maksymalnie 3 miesięcy. Obniżenie czasu pracy wg przepisów tarczy antykryzysowej może być stosowane przez maksymalnie 6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym iloraz wynosił będzie mniej niż 105 % ilorazu z miesiąca bazowego, ale nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ważna jest również kwestia o ile maksymalnie pracodawca może obniżyć etat. Na podstawie ustawy przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20 %, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.

„Jeśli pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, to etat może zostać mu obniżony do poziomu 0,8 etatu. W przypadku kiedy pracodawca chce zmniejszyć etat np. o 40 % musi złożyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, które wejdzie w życie po okresie obowiązującego pracownika wypowiedzenia” – podkreśla Katarzyna Marczewska – Specjalistka ds. kadr i płac

Nieco inaczej wygląda to w przypadku wprowadzenia przestoju ekonomicznego –  tutaj pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 %, nie niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.